HSK Ledy

Ogólne warunki gwarancji

1. Urządzenia marki acar i AXON są wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków.

2. HSK DATA Ltd Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie oferowanych urządzeń pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji oraz pod warunkiem, że nie były one modyfikowane ani demontowane przez osoby nieupoważnione.

3. Gwarancji udziela HSK DATA Ltd Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem), wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na okres podany na opakowaniu urządzenia, licząc od daty zakupu. Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez HSK DATA Ltd Sp. z o.o. Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw urządzenia.

4. Jeżeli na karcie gwarancyjnej umieszczonej na opakowaniu brak pieczątki firmowej, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy, okres gwarancji liczony jest od daty produkcji zaznaczonej na tabliczce znamionowej urządzenia.

5. Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca. Gwarancją nie są objęte bezpieczniki, elementy przeciwprzepięciowe oraz uszkodzenia mechaniczne urządzenia.

6. W przypadku naprawy lub wymiany urządzenia, udziela się gwarancji na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego, wydłużony o czas, przez który nie można było korzystać z urządzenia w związku ze złożoną reklamacją.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Przebieg procedury reklamacyjnej:

1. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie należy dostarczyć do siedziby HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, firmą kurierską UPS, na koszt Gwaranta. Aby skorzystać z bezpłatnego transportu reklamowanego urządzenia, należy wypełnić formularz reklamacyjny. Po otrzymaniu zgłoszenia, Gwarant poinformuje, w jaki sposób skorzystać z firmy kurierskiej UPS. Gwarant zastrzega, iż pokrywa jedynie koszty przesyłek standardowych bez dodatkowych opłat takich jak: ubezpieczenie przesyłki, ekspresowa dostawa itp.

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji oraz w przypadku naprawy pogwarancyjnej koszt transportu w obie strony pokrywa klient.

3. Do reklamowanego urządzenia należy dołączyć kartę gwarancyjną z pieczątką firmową, datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy a także krótki opis uszkodzenia oraz dane kontaktowe klienta.

4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie 14 dni od daty dostarczenia go do siedziby HSK DATA Ltd Sp. z o.o.