Serwis

1. Urządzenia marki acar i AXON są wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków.

2. HSK DATA Ltd Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie oferowanych urządzeń pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji oraz pod warunkiem, że nie były one modyfikowane ani demontowane przez osoby nieupoważnione.

3. Gwarancji udziela HSK DATA Ltd Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem), klientom indywidualnym, którzy nabyli urządzenie w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na okres podany na opakowaniu urządzenia, licząc od daty zakupu.

4. Realizacja reklamacji pomiędzy HSK DATA Ltd Sp. z o.o., a klientem będącym podmiotem gospodarczym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez HSK DATA Ltd Sp. z o.o. Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw urządzenia.

6. Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca. Gwarancją nie są objęte bezpieczniki, elementy przeciwprzepięciowe oraz uszkodzenia mechaniczne urządzenia.

7. W przypadku naprawy lub wymiany urządzenia, udziela się gwarancji na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego, wydłużony o czas, przez który nie można było korzystać z urządzenia w związku ze złożoną reklamacją.

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

PRZEBIEG PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

1. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie należy dostarczyć do siedziby HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, 30-198 Kraków, firmą kurierską, na koszt Gwaranta. Aby skorzystać z bezpłatnego transportu reklamowanego urządzenia, należy wypełnić formularz reklamacyjny, dołączając do niego kopię dowodu zakupu. Po otrzymaniu zgłoszenia, Gwarant poinformuje, w jaki sposób skorzystać z firmy kurierskiej. Gwarant zastrzega, iż pokrywa jedynie koszty przesyłek standardowych bez dodatkowych opłat takich jak: ubezpieczenie przesyłki, ekspresowa dostawa itp.

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji oraz w przypadku naprawy pogwarancyjnej koszt transportu w obie strony pokrywa klient.

3. Do reklamowanego urządzenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu.

4. Wady lub uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie 14 dni od daty dostarczenia go do siedziby HSK DATA Ltd Sp. z o.o.

Urządzenia podłączone do produktów firmy HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (dalej określanej jako “HSK”) są objęte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez taki produkt, do wysokości nie przekraczającej kwot podanych w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń”.

Przez 1 (jeden) rok od daty zakupu, wszystkie wymienione w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń” (dalej określanych jako “Zasady Ochrony”) produkty HSK (dalej określane łącznie jako “Produkty” lub każdy z osobna jako “Produkt”) są objęte ubezpieczeniem podłączonych urządzeń.

Sposób realizacji ubezpieczenia jest zawarty w Zasadach Ochrony.

Aby możliwe było zapoczątkowanie realizacji ubezpieczenia, poszkodowany użytkownik (dalej określany jako “Użytkownik”) musi spełnić poniższe warunki:

1. posiadać dokument zakupu (paragon, fakturę) z datą nabycia Produktu,

2. prawidłowo wypełnić „Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o.” (określany dalej jako “Protokół”),

3. skontaktować się mailowo lub telefonicznie z HSK w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia wystąpienia szkody, w celu uzyskania i naniesienia w Protokole numeru zgłoszenia. Należy być przygotowanym na podanie:

a) nazwy i typu Produktu, do którego był podłączony sprzęt, który uległ uszkodzeniu,

b) miejsca i daty nabycia Produktu,

c) miejsca i daty powstania szkody,

d) informacji o urządzeniach podłączonych do Produktu w momencie powstania szkody (w tym informacji czy urządzenia te posiadają znak CE),

4. w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia szkody wysłać Produkt na adres HSK, kopię dokumentu zakupu oraz wypełniony Protokół z naniesionym numerem zgłoszenia.

* suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia

Pliki do pobrania:

Zasady Ochrony Podłączonych Urządzeń (PDF)
Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (PDF)

Formularz reklamacyjny

(adres odbioru przesyłki z reklamowanym urządzeniem)
Dowód zakupu * (jpg/jpeg/png/gif/pdf do 1MB)

Opcjonalne załączniki (jpg/jpeg/png/gif/pdf do 1MB każdy)


Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest firma HSK Data Ltd. sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. E. Godlewskiego 22 30-198 Kraków. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego zgodnie z polityką prywatności. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO/PUODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.

* Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione

Uwaga!

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza reklamacyjnego, na podany adres email zostaną przesłane dane, dotyczące sposobu skorzystania z bezpłatnej przesyłki kurierskiej.